WMO toezicht

Meldingsformulier

In de Wet maatschappelijke ondersteuning is het volgende vastgelegd:

"Een aanbieder doet bij de toezichthouder calamiteiten en geweld (artikel 6.1 Wmo), onverwijld melding van:

a. iedere calamiteit de bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden;
b. geweld bij de verstrekking van een voorziening”

Definitie calamiteit:

Onder calamiteit wordt verstaan: ‘Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een Wmo-voorziening, die heeft plaatsgevonden gedurende de betrokkenheid van een instelling en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt kan leiden of heeft geleid’.

Calamiteiten zijn onder meer en in ieder geval:
1. het overlijden van een cliënt (met uitzondering van het natuurlijk overlijden);
2. het overlijden van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt;
3. ernstig en/of blijvend lichamelijk en psychisch letsel van een cliënt of van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt;
4. ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door en jegens cliënten, door hulpverleners, ouders of verzorgers;
5. vermissing van een cliënt;
6. geweld bij verstrekking van een voorziening


10. Een beknopte omschrijving van de acties die door of namens de aanbieder zijn en zullen worden ondernomen, en de termijn waarbinnen een en ander zal plaatsvinden:

Uw gegevens

Uw gegevens, zodat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen over uw melding: